• สถานี ก.ค.ศ. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)

  • การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ (มาตรา 44)

  • "ธีระเกียรติ" ตรวจเยี่ยม Boot Camp ระดับภูมิภาค ที่ชลบุรี

  • รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งแรก

  • ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ทั้งหมด +