โพลแนะครูยุค4.0สอนทักษะสังคมควบคู่เทคโนโลยี

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 14 มกราคม 2561
  • เข้าดู : 39 ครั้ง

โพลแนะครูยุค4.0สอนทักษะสังคมควบคู่เทคโนโลยี
นิด้าโพลเผยปชช. 26.98%มองคุณสมบัติของครูต้องเป็นคนดี-มีคุณธรรม 37.19%แนะสอนทักษะด้านสังคมควบคู่เทคโนโลยี

นิด้าโพลเผยปชช. 26.98%มองคุณสมบัติของครูต้องเป็นคนดี-มีคุณธรรม 37.19%แนะสอนทักษะด้านสังคมควบคู่เทคโนโลยี

วันนี้( 14 ม.ค.61) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 12 ม.ค. 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงคุณสมบัติของ ครู ที่สำคัญที่สุด พบว่า -ร้อยละ 26.98 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต) -ร้อยละ 22.82 ระบุว่า เอาใจใส่ ในการสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี -ร้อยละ 21.79 ระบุว่า มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี -ร้อยละ 10.93 ระบุว่าเก่ง มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอ -ร้อยละ 9.02 ระบุว่า เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ -ร้อยละ 4.15 ระบุว่า ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก และมีระเบียบวินัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน -ร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม/คุณสมบัติของ ครูไทย ที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด พบว่า -ร้อยละ 29.45 ระบุว่า ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กนักเรียน -ร้อยละ 24.82 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี -ร้อยละ 20.51 ระบุว่า การคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในเรื่องต่างๆ -ร้อยละ 14.20 ระบุว่า การมีความเมตา กรุณา โอบอ้อมอารี -ร้อยละ 6.15 ระบุว่า พูดจาไพเราะ อ่อนน้อม ไม่ดุ -ร้อยละ 4.15 ระบุว่า เก่ง มีความรู้ ความสามารถ-ร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงสิ่งที่ ครูไทย ต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 พบว่า -ร้อยละ 37.19 ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคม ด้านคุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี -ร้อยละ 33.36 ระบุว่า ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท่องจำจากตำรา -ร้อยละ 32.64 ระบุว่า ครูต้องเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น -ร้อยละ 28.65 ระบุว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน -ร้อยละ 27.29 ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ -ร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ที่มา TNN24 ช่อง 16

ร่วมแสดงความคิดเห็น