สอศ.อนุมัติย้าย 67 ผอ.สถานศึกษา

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560
  • เข้าดู : 168 ครั้ง

เลขาธิการ กอศ.เผย ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สอศ.มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 67 ราย

วันนี้ (10 พ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 67 ราย ดังนี้ 1. นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 2. นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 3. นางนพพร สุรินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 4. นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 5. นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 6. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร 7. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 8. นางเยาวลักษณ์ ชมภูวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา 9. นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 10. นางวรากร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 11. นางศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 12. นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 13. นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 14. นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 15. นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 16. นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 17. นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 18. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม เป็น วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 19. นางอรสา รามโกมุท ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 20. นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 21. นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 22. นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 23. นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 24. นายชวลิต พึ่งโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 25. นายชุมพล รัตนกระจ่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 26. นายไชยสิทธิ์ กิจค้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 27. นายณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 28. นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 29. นายธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า 30. นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 31. นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 32. นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 33. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 34. นายบำรุง ทองรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 35. นายประจวบ แก้วเขียว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 36. นายประสาร พันธ์ลิมา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 37. นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 38. นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา 39. นายปัญญา พลเมืองดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน 40. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 41. นายพิศ หมอยาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 42. นายพิศิษฐ์ พลแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 43. นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 44. นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 45. นายภูวดล มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง 46. นายมงคล เจตินัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

47. นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 48. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 49. นายวัฒน์สัณห์ วังสาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว 50. นายวันชัย โตมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 51. นายวิทยา พลศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 52. นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 53. นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 54. นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา 55. นายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย 56. นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 57. นายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 58. นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 59. นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 60. นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 61. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 62. นายไสว สีบูจันดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 63. นายอนันต์ โดรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 64. นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 65. นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 66. ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง และ 67. ว่าที่ร้อยโทนิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ทั้งนี้ อัตราว่างคงเหลือจากการย้าย จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการภายใน เช่น การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/609381

ร่วมแสดงความคิดเห็น