รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มมาร์เก็ตแคปหุ้นไทยเป็น1.5 เท่าของ GDP

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 14 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 59 ครั้ง

รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มมาร์เก็ตแคปหุ้นไทยเป็น1.5เท่าของ GDP
รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มมาร์เก็ตแคปหุ้นไทยเป็น1.5เท่าของ GDP

รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มมาร์เก็ตแคปตลาดหุ้นไทยเป็น 1.5 เท่าของ GDP และตราสารหนี้เป็น 0.25 เท่า หลังอนุมัติแผนพัฒนาตลาดทุนฯฉบับที่ 3

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง บอกถึงผลที่คาดว่า จะได้รับจากการดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่มาว่า ในหลักการเพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกระดมทุนที่สำคัญของภาครัฐและภาคธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SME ที่สามารถเข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกขึ้นผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น ตลาดทุนไทยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนและลดความเหลื่อมล้ำ

อีกทั้ง ตลาดทุนจะเป็นกลไกระดมทุนที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีความพร้อมที่จะสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้เล่นทุกระดับ ทั้งในด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และภาษี รวมทั้งมีมาตรฐานสากลในทุกด้าน มีธรรมาภิบาล มีการแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรม และมีต้นทุนในการระดมทุนที่แข่งขันกับตลาดชั้นนำในภูมิภาคได้

โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์คิดเป็น 1.5 เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP และมีมูลค่าตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนคิดเป็น 0.25 เท่าของ GDP

ร่วมแสดงความคิดเห็น