สพฐ.ปั้น ร.ร.ต้นแบบสิ่งแวดล้อม 15,000 โรงไร้ขยะ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 4 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 92 ครั้ง

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อปี 2559 พบว่ามีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 600,000 กว่าตัน เฉลี่ยคนไทยสร้างขยะคนละกว่า 7 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2560) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 และยังเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงได้ทำโครงการสร้างจิตสำนึกหรือด้านการบริหารจัดการขยะการลดปริมาณขยะใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียจากขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชน ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมจำนวน 15,000 โรง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะในสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด และสร้างองค์ความรู้รวมถึงจิตสำนึกการนำขยะมาใช้ประโยชน์ จะเป็นการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างวินัยในการบริหารจัดการขยะให้แก่เด็กนักเรียนและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้น 2 ศูนย์ เพื่อเป็นการนำร่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่น เขต 3 และที่ สพป.กระบี่ โดยจะมีการเปิดตัวทั้ง 2 ศูนย์ในเร็วๆ นี้ นายบุญรักษ์กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/652077

ร่วมแสดงความคิดเห็น