ออกมาตรการลดหย่อนภาษีจูงใจ องค์กร-บุคคล บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมใต้

  • หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 11 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 90 ครั้ง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ เห็นควรกำหนดมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือ และขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

  1. มาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านส่วนราชการ องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปให้ผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 31 มีนาคม 2560 สามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า

กรณีบุคคลธรรมดา จะหักเป็นค่าลดหย่อนได้เฉพาะกรณีบริจาคเป็นเงินเท่านั้น และเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินได้ หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนฯ แล้ว

ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ทั้งกรณีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ แล้วต้องไม่เกิน ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ โดยการหักค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดาใช้สำหรับปีภาษี 2560 และการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2560

  1. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร

ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย สำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ที่จะต้องยื่นในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2560 โดยให้นำไปยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่มา PPTV HD36

ร่วมแสดงความคิดเห็น