ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 6 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 153 ครั้ง

เผยแพร่ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. หนังสือแจ้งเขต 2. ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น