สช.เพิ่มเงินค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 5 มกราคม 2560
  • เข้าดู : 94 ครั้ง

บัณฑิตย์ เผยกองทุนสงเคราะห์ศธ. เห็นชอบเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน เจ็บป่วยโรคร้ายแรง หัวใจ ไต มะเร็ง รายละไม่เกิน 12,500 บาทต่อปีปฏิทิน

วันนี้( 5 ม.ค.)ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์การรักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กำหนด เนื่องจากเดิมประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ฉบับลงวันที่ 24 ธ.ค.2551กำหนดให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ซึ่งส่งเงินสะสมติดต่อกันมาแล้วครบ 2เดือน มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เป็นค่ารักษาพยาบาลตนเอง หรือเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้สถานพยาบาลของราชการและเอกชน เบิกค่ารักษาพยาบาลรวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปี แต่ในทางปฏิบัติแต่ละปีจะมีผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 โรค คือ โรคหัวใจ โรคไต และโรคมะเร็ง เบิกจ่ายเพิ่มได้รายละไม่เกิน 12,500 บาทต่อปีปฏิทิน

เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯเห็นว่าผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 โรคดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงมาก จึงเห็นชอบให้ผู้ที่เบิกค่ารักษาพยาบาลครบวงเงินที่กำหนดแล้ว ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้บางส่วน รายละไม่เกิน 12,500 บาท จำนวน 600 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 ถึง 31 ธ.ค.2560 ซึ่งผู้มีสิทธิใช้สวัสดิการเพิ่มเติมนี้ คือ เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 โรคดังกล่าว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย เป็นผู้มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลครบ 1 แสนบาทต่อปีปฏิทินแล้ว ไม่เคยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น และนำเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ต่อเนื่องและครบถ้วน ดร.บัณฑิตย์ กล่าว

 

ที่มา http://www.dailynews.co.th/education/546900

ร่วมแสดงความคิดเห็น